butterfly_88

11 tekstów – auto­rem jest but­ter­fly_88.

Nasze życie jest układanką ty­sięcy drob­nych puzzli... Niewielu pot­ra­fi ją lo­gicznie ułożyć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2013, 20:38

Pseudop­rzy­jaciele...To ci, którzy od­wra­cają się do Ciebie, gdy już nie jest tak za­baw­nie jak do­tychczas i gdy coś im w To­bie zaczy­na nie pasować... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2013, 11:19

Trud­ne jest je­dynie to, cze­go nie chce­my zrobić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2013, 08:10

Szczęściem mogę naz­wać tyl­ko piękne chwi­le mo­jego życia, a nie je­go per­ma­nen­tny stan. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2013, 22:45

To właśnie nocą myśli się naj­piękniej migocą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lipca 2013, 15:35

Nig­dy nie przep­raszaj za coś, co było szczere. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2013, 15:58

To, cze­go nie można zo­baczyć, usłyszeć, powąchać, dot­knąć oraz pos­ma­kować w sen­sie cieles­nym jest o wiele cen­niej­sze od te­go, na co reagują nasze zmysły. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2013, 10:45

Śmier­telność - je­dyny prze­jaw spra­wied­li­wości na tym świecie. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 7 kwietnia 2013, 09:22

Ty­lu ludzi pot­ra­fi mówić, a tak niewielu słuchać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 kwietnia 2013, 15:24

Pięknych uczuć nie da się opi­sać piękny­mi słowami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2013, 07:28

butterfly_88

butterfly_88

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność